Оскарження державних закупівель у АМКУ

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (надалі – Закон) Антимонопольний комітет України є органом оскарження.

Згідно із Законом Антимонопольний комітет України в межах своїх повноважень здійснюєрозгляд скарг, поданих суб’єктами оскарження, в порядку, встановленому статтею 18 Закону, стосовно відповідних рішень чи дій замовників, що порушують права чи законні інтереси суб`єкта скарження.

У процесі виконання Антимонопольним комітетом України функцій органу оскарження виявлено, що існує практика відмінного трактування замовниками та учасниками процедур закупівель вимог документації конкурсних торгів у частині надання учасниками процедур закупівель документально підтвердженої інформації про їх відповідність, зокрема, такому кваліфікаційному критерію, як наявність фінансової спроможності.

Частиною першою статті 16 Закону встановлено, що замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Відповідно до абзацу п’ятого частини другої статті 16 Закону для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають, зокрема, такому критерію, як наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка від обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

З метою виконання вимог частини другої статті 16 Закону замовники зазвичай включають у документацію конкурсних торгів вимогу щодо необхідності надання учасниками процедур закупівель у складі їх пропозицій конкурсних торгів для підтвердження їх відповідності такому критерію, як наявність фінансової спроможності, копій таких документів: балансу за останній звітній період, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів.

Частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб`єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Відповідно до частини першої статті 13 зазначеного Закону звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Отже, замовники під час складання документацій конкурсних торгів в частині визначення способу документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівель такому кваліфікаційному критерію, як наявність фінансової спроможності, а також під час розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедур закупівель мають дотримуватися положень статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

З метою дотримання вимог Закону та документації конкурсних торгів у частині надання документально підтвердженої інформації про їх відповідність такому кваліфікаційному критерію, як наявність фінансової спроможності, учасники процедур закупівель під час надання у складі своїх пропозицій конкурсних торгів копій балансу за останній звітній період, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів повинні керуватись положеннями статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Також слід зазначити, що визначення терміну «звітна дата» в чинному законодавстві України відсутнє.


ВИМОГИ ДО ОСКАРЖЕНЬ
Орган оскарження звертає увагу на необхідність дотримання суб`єктами оскарження вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", в тому числі статті 18, під час подачі скарги до органу оскарження, а саме:

Скарга до органу оскарження має подаватись суб`єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та має містити таку інформацію:

– найменування органу оскарження;

– ім`я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб`єкта оскарження, а також номер засобу зв`язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

– найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

– підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб`єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

– вимоги суб`єкта оскарження та їх обґрунтування;

– документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника;

– підтвердження плати за подання скарги, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до ч.4 ст.18 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду державного бюджету.

за інформацією АМКУ
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net