Огляд законодавчих змін на січень 2012 року

Новий 2012 рік принесе окрім звичних для нас свят (новий рік та Різдво) також зміни у правовому регулюванні нашого життя. Як правило законодавець на початок року признає вступ у дію значної кількості документів (законів та підзаконних актів). Пропоную до Вашої уваги огляд законодавчих новинок та подарунків від законодавця.
01 січня вступлять в дію такі закони та підзаконні акти:
Наказом Мінюсту №3380/5 Про деякі питання доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, надано банкам право на платній основі використовувати дані ізреєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто банки будуть володіти інформацією, щодо власників нерухомості (будинки, квартири, дачі, земельні ділянки, тощо).
Закон України, Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку вносить незначні зміни щодо інвестицій зокрема, щодо оренди чи концесії державних або комунальних цілісних майнових комплексів, оплати податків та девидендів.
Закон України, Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, замінить діючу спрощену систему. Передбачається 4 категорії спрощенців, та відповідно поділяють їх за обсягом виручки, розміру податку, видів діяльності. Суттєвою відмінністю цієї спрощеної системи від діючої до 2012 рокує, те що з 2012 року спрощенці зобов’язані зберігати первинні документи господарських операцій.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1141 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011р. №703 Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджено новий порядок реєстрації майнових прав на нерухоме майно. Істотною зміною є зміна держателя реєстру (до цього було БТІ – бюро технічної інвентаризації), а з 2012 року буде Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін`юсту. Реєстрація права здійснюється за заявою суб’єкта звернення, об’єкту присвоюється ідентифікаційний номер та вказується дата і час реєстрації. Дане положення регулює порядок реєстрація права власності, пошук відомостей про об’єкт нерухомості, внесення змін про об’єкти нерухомості, надання інформації з реєстру, та ведення реєстраційних справ.
Закон України, Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я щодо удосконалення надання медичної допомоги. Даним законом вводяться поняття екстерна, первинна та вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна медична допомога. Законом вводиться право пацієнта на вибір лікаря та медичного закладу, кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров`я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.
Закон України Про державний земельний кадастр встановлює основні принципи діяльності у цих правовідносинах, зокрема встановлює поняття Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами; державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера. Встановлено уповноважений державний орган у земельній реєстрації, відомості про земельну ділянку, врегульовано ведення державного земельного кадастру, державну реєстрацію земельної ділянки, інші питання забезпечення врегулювання цих відносин.
Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних. Детально про нього можна прочитати тут і тут.
Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій врегульована емісію цільових облігацій щодо будівництва житла, цим самим вдосконалено цей правовий механізм. Емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва, може здійснювати юридична особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва такого об`єкта, або юридична особа, що уклала договір участі у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об`єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов`язань за цільовими облігаціями. Емітент цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких може бути встановлення обтяження на такий об`єкт (частину об`єкта) житлового будівництва, земельну ділянку, яка призначена для спорудження об`єкта житлового будівництва, та майнові права на них. У разі прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, що має наслідком зміну користувача земельної ділянки, яка призначена для спорудження об`єкта житлового будівництва, що фінансується із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб шляхом емісії цільових облігацій підприємств, у відповідному місцевому бюджеті передбачаються видатки для відшкодування збитків власникам таких облігацій. Спори про відшкодування таких збитків зазначених власників вирішуються відповідно до закону. Порядок визначення розміру зазначених збитків та здійснення відшкодування встановлюються Кабінетом Міністрів України
Закон України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, визначає перелік дозвільних документів. Забороняється вимагати від суб`єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом. Документи дозвільного характеру, необхідність видачі яких встановлюється міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, що не внесені до затвердженого цим Законом Переліку, видаються відповідно до міжнародних договорів. Видача документів дозвільного характеру у сферах державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції та використання ядерної енергії здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини у цих сферах.
Закон України, Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" вносить зміни, що відповідальності за збитки неякісної електроенергії. Відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, несе суб`єкт електроенергетики, в мережах якого сталися події, що призвели до таких збитків. Величина збитків, передбачених частиною першою цієї статті, визначається за методикою, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України. Умови відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, зазначаються у відповідних договорах між суб`єктами електроенергетики, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електроенергії
Закон України Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" який визначає правові та організаційні засади відносин, пов`язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна". Закон вводить поняття інвестиційний проект - комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються суб`єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів; принцип "єдиного вікна" - спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб`єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакета документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту. Цим законом встановлено уповноважений орган у цих правовідносинах, його повноваження, описано процедуру подаяння та розгляду заявки.
Закон України Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ. Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах - суб`єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі (приблизно 429,2 грн.) за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні. У разі, якщо сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація таких витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб`єктом владних повноважень, у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої законом мінімальної заробітної плати в місячному розмірі (приблизно 26,83 грн.) за годину участі особи, що надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.
Наказ Держспоживчстандарту України №457 від 11.10.2010 року, яким запроваджується нова класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010. Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об`єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи. Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців. Основний вид економічної діяльності - це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік. Даний наказ має ще одне важливе значення в податковому аспекті. Відповідно до змін до податкового кодексу, для отримання свідоцтва про спрощену систему оподаткування потрібно подати заяву в якій зокрема вказується види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005 (п.298.3 ПК України) в той самий час даний КВЕД вже не буде діяти. Між КВЕД ДК 009:2005 та КВЕД ДК009:2010 різниця полягає в тому, що останній більш загальний, нумерація видів діяльності не співпадає між двома кведами. Надіємось, що ДПС України, надасть роз’яснення як діяти в даній ситуації, і що не буде потреби змінювати відомості при вид діяльності у реєстраційній карточці.
09 січня 2012 року вступає в дію закон Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг. Даним закон водять поняття учасники ринку фінансових послуг, істотна участь, афілійована особа, корпоративне управління, пов`язана особа, врегульовується внутрішній контроль, пруденційний нагляд - є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов`язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net